Nieuwe patiënt? Vul het contactformulier in of mail naar info@kidenco.be
Nieuwe patiënt? Vul het contactformulier in of mail naar info@kidenco.be
7

GDPR - Privacyverklaring

Multidisciplinaire Kinderpraktijk Kid&Co

ALGEMEEN

Onze praktijk hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Onze praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Onze praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PATIËNTEN OF CLIËNTEN

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door onze praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uw persoonsgegevens worden door onze praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de behandelingsduur en de wettelijke bewaartermijn. In de praktijk is dit in een erkend softwarepakket, CROSSUITE, dat beveiligd is door een steeds wisselend token.

UW RECHTEN

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jouw ontvangen hebben. Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers binnen het team van Kid&Co. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of, in opdracht van jou, rechtstreeks aan een andere partij. Wilt je jouw rechten uitoefenen, dan kan je dat doen door een e-mail te sturen naar info@kidenco.be met een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterzijde) in bijlage. Mogen wij jouw persoonsgegevens enkel verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming, dan heb je altijd het recht die toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Zoals gezegd, gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht je desondanks toch een klacht hebben over de verwerking ervan dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via de gegevens onderaan het blad. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

BEROEPSGEHEIM

Met de collega's Kid&Co hanteren we een gedeeld beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat we de informatie die we van of over de patiënt of cliënt hebben gekregen, met elkaar mogen delen als dat nuttig of noodzakelijk is voor de begeleiding.

Alle (persoons)gegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de begeleiding die we samen hebben afgesproken. Als wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt of cliënt kan je kan vragen om het dossier te mogen inkijken. Kid&Co heeft twee weken de tijd om dat mogelijk te maken.

Wat gebeurt er bij verontrusting (dus als we ons ernstig zorgen maken)?

Als we verontrust zijn over de ontwikkeling(kansen) van jouw kind of over de fysieke, psychische of seksuele integriteit van jouw kind of iemand in zijn/haar omgeving, dan zullen we die bezorgdheden met jou bespreken.

Als die gesprekken geen verandering brengen in de situatie en we nog steeds bezorgd zijn, kunnen we de hulp inroepen van andere instanties. Bij kinderen en jongeren gaat het dan over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK); bij volwassenen over de huisarts of de politie.

Toestemming voor de verwerking van gezondheidsgegevens.

Het diagnoseverslag of verslagen van andere (medische) hulpverleners kunnen nuttige informatie bevatten voor de begeleiding. Als in dat verslag gezondheidsgegevens staan, dan mogen die gegevens enkel verwerkt worden (= bewaard worden, worden bijgehouden op de computer,...) als de betrokkene (of de wettelijke vertegenwoordiger) daarvoor zijn/haar toestemming geeft.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan zeker contact met ons op!

Praktijk Kid&Co
Diestsesteeweg 517
3010 Kessel-lo
016/84.44.81
info@kidenco.be

Nieuwe patiënt?

Bekijk op deze pagina alvast wat je niet mag vergeten op je eerste afspraak.